when you’re far awayi miss you; but time won’theal the pain.

when you’re far away
i miss you; but time won’t
heal the pain.